Samenwerking

Lokaal samenwerkingsverband met 5 gemeentebesturen uit de regio, die statutair vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van vzw Levedale.

Levedale is lid van het Vlaams Welzijnsverbond
(= werkgeversorganisatie)

Levedale is ook aangesloten bij het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Door middel van overleg wordt binnen dit samenwerkingsverband gewerkt aan een betere uitbouw van de zorg in de regio.

 

Levedale maakt deel uit van een netwerk van kleinschalige, pluralistische voorzieningen en diensten dat o.a. op vlak van vorming samenwerkt, onder de naam: Het Trustnet

Historiek

vzw Levedale zag eind 1974 het levenslicht. In die tijd was er immers grote nood aan opvang en begeleiding voor personen met een verstandelijke beperking. Vijf gemeentebesturen stonden destijds aan de wieg: Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Merchtem en Grimbergen. Zij zijn nog steeds, naast een aantal private beheerders, statutair vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

In 1976 kocht de vzw een groot landhuis aan in het domein 'Neromhof' te Wolvertem. Eerst was er plaats voor 27 "werkbekwame" bewoners. Vanaf 1981 mocht Levedale ook 13 "niet-werkbekwame" bewoners opnemen.

Door de jaren heen breidde dat aantal verder uit en werden belangrijke inspanningen geleverd om het wonen in Levedale comfortabeler te maken. In 1997 werd een nieuwbouw (met 14 individuele kamers) voor het "tehuis werkenden" gerealiseerd op de site te Wolvertem. De bewoners van het "tehuis niet-werkenden" kregen na grote verbouwingswerken ook hun eigen individuele kamer of studio.

In januari 2008 breidde de opnamecapaciteit van Levedale uit met 12 plaatsen in het "tehuis niet-werkenden". Die uitbreiding was nodig omdat de vraag naar bijkomende opvangplaatsen in de regio groter werd. De 12 nieuwe bewoners verblijven tijdelijk in Grimbergen (op de site van Sint-Alexius) tot de nieuwbouw in Merchtem (Reedijk) klaar is.

Eind 2008 kreeg Levedale van de overheid voor het eerst één erkenning voor het opstarten van een initiatief "beschermd wonen".

Een aantal bewoners uit het Tehuis Werkenden zijn in 2010 meer zelfstandig gaan wonen in de dorpskern van Merchtem. Het is de bedoeling dat Levedale in de toekomst nog meer mensen "aan huis" zal begeleiden.

In 2014 zijn we gestart met een nieuw project in Steenhuffel.  Hier kunnen 8 personen terecht.

Visie

De cliënten worden ondersteund vanuit een emancipatorische manier van denken en werken. Wij gaan ervan uit dat elke persoon met een verstandelijke beperking een volwaardige medeburger van de samenleving is. Ze krijgen de mogelijkheid om vorm en inhoud aan hun leven te geven, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau en draagkracht.

Levedale wil de levenskwaliteit van zijn cliënten optimaliseren.  Hun welzijn staat centraal. Het uitgangspunt bij ons handelen is de zorgvraag van de cliënt.  We proberen zoveel mogelijk in dialoog te gaan.  Het kan een actief zoekproces worden naar wie de persoon is en wat hij nodig heeft.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Een grondhouding van echtheid, respect en empathie naar de cliënten toe. Acceptatie van de eigenheid van de persoon.  Elke cliënt heeft zijn beperkingen, zijn overtuigingen en zijn eigen persoonlijkheid.  Wanneer het moeilijk gaat met iemand, proberen we hem positief te blijven benaderen.
  • We proberen zo weinig mogelijk beslissingen te nemen boven het hoofd van onze cliënten en hen zoveel mogelijk inspraak te geven.  Ze dienen eerlijk geïnformeerd te worden over alles wat hen aanbelangt.
  • De cliënten krijgen de kans om ervaringen op te doen, wat ook inhoudt dat ze kunnen en mogen falen.  We zoeken een evenwicht tussen ruimte geven en houvast bieden.
  • We proberen het denken en het eigen initiatief bij de cliënt te stimuleren. We gaan niet te snel overnemen, ondersteunen enkel waar het nodig is.  Het is belangrijk de cliënt tijd te geven, zijn tempo te respecteren.

Aandachtsbegeleider

Personen met (intensieve) woonondersteuning krijgen een aandachtsbegeleider toegewezen. Die aandachtsbegeleider concentreert zich zowel op het praktische vlak  als op het inhoudelijke vlak (bv. het handelingsplan). Daarnaast heeft de aandachtsbegeleider aandacht voor de activiteiten, het fysiek, sociaal en  psychisch welzijn van de cliënt. Hij kan uitgroeien tot een soort van vertrouwenspersoon waarbij de cliënt terecht kan met zijn vragen, problemen of wensen.

Zorgvraag

Levedale wil zijn cliënten een gepaste ondersteuningsvorm bieden. Wanneer de cliënt in een leefgroep woont, schenken we aandacht aan de groepssfeer, maar de nadruk ligt op een individuele benadering. We zijn er ons bewust van dat deze mensen niet gekozen hebben om met elkaar samen te wonen.

Familie en netwerk

Of het nu familie, vrienden, vrijwilligers,… betreft: we vinden het waardevol te luisteren naar belangrijke personen uit het leven van de cliënt. Vaak maken deze mensen een invloedrijk deel uit van zijn levensgeschiedenis . De familie en het netwerk zijn belangrijke partners voor Levedale.

Zonder afbreuk te willen doen aan de zorgende houding van de ouders of familie, willen we opkomen voor een volwaardig, volwassen leven met voldoende autonomie voor onze cliënten.  We geloven dat dit hun zelfwaardegevoel zal verhogen.

Levedale en de omgeving

We leggen het accent op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de cliënten. We stimuleren hen om zich verder te ontplooien en zoveel mogelijk deel te nemen aan de “gewone” samenleving.

Levedale probeert zoveel mogelijk “naar buiten” te komen en haar externe contacten te verzorgen.  We wensen samen te werken met de buurt, vrijwilligers, het verenigingsleven en externe organisaties, scholen, gemeentelijke diensten,…

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be